Venue

Messe Dortmund
Rheinlanddamm 200
44139 Dortmund
Hall 4 & 5

Opening hours

Wednesday, 12th February 2020
09:00 – 17:00

Thursday, 13th February 2020
09:00 – 16:00